Ogólne warunki

Pobierz Wersję PDF w języku niderlandzkim (224kb)

Wersja polska jest jedynie w celu informacyjnym. W razie wątpliwości, wersja niderlandzka jest wersją obowiązującą.

Artykuł 1. Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych poniższe terminy są używane w podanym znaczeniu, chyba że zaznaczono inaczej.

Wykonawca: Rainworks Creative Studio

Klient: osoba korzystająca z produktów i usług Rainworks Creative Studio.

Zlecenie: praca, która ma być wykonana przez Rainworks Creative Studio, określona we wzajemnych konsultacjach pomiędzy Klientem a Rainworks Creative Studio, oraz warunki, na jakich ma się ona odbyć.

Specyfikacje dostawy: są to specyfikacje, które drukarnia może podać, aby zapewnić prawidłowy wydruk projektu. Te specyfikacje mogą obejmować marginesy strony, spady, przestrzeń barwną i inne.

Artykuł 2. Ogólne

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, wycen, prac, zleceń i umów pomiędzy Rainworks Creative Studio a klientem/klientami, do których Rainworks Creative Studio zadeklarowało stosowanie niniejszych warunków, o ile nie uzgodniono inaczej (w formie pisemnej).

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do zleceń realizowanych przez Rainworks Creative Studio, w których biorą udział osoby trzecie.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków traci moc, pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków nadal obowiązują. W takim przypadku strony przeprowadzą konsultacje w celu uzgodnienia postanowień zastępczych, przy czym cel i treść pierwotnego postanowienia zostaną uwzględnione w możliwie największym stopniu.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i za zgodą obu stron.

Dostosowanie lub dodanie warunków odbywa się w drodze konsultacji pomiędzy obiema stronami.

Zmiany danych osobowych i adresowych Klienta muszą być niezwłocznie przekazane do Rainworks Creative Studio w formie pisemnej lub mailowej. Jeśli Klient tego nie uczyni, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Rainworks Creative Studio z tego tytułu. 

Artykuł 3. Oferty

Alle aanbiedingen en offertes van Rainworks Creative Studio zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

Offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Rainworks Creative Studio niet tot het  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artykuł 4. Kontrakt

Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez klienta dokumentu wstępnego (czyli oferty) przygotowanego przez Rainworks Creative Studio.

Przy rozpoczęciu projektu wymagana jest zaliczka w wysokości 10% kwoty wyceny/faktury, przy czym minimalna kwota zaliczki wynosi 25 euro.

W przypadku projektu związanego z drukiem zaliczka jest równa kosztom druku według wyceny drukarni zewnętrznej.

Artykuł 5. Dostarczanie informacji i współpraca

Klient zobowiązany jest do terminowego przekazywania Rainworks Creative Studio wszelkich dokumentów, informacji i kontaktów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

Artykuł 6. Wykonanie zlecenia i udział osób trzecich

Rainworks Creative Studio wykona zlecenie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem i możliwościami.

O ile jest to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia, Rainworks Creative Studio ma prawo zlecić wykonanie (części) pracy osobom trzecim. Dołoży też wszelkich starań, aby osiągnąć uzgodnione zobowiązania i jakość.

Rainworks Creative Studio nie ponosi odpowiedzialności za pracę wykonaną przez osoby trzecie, o ile nie zawarły one umowy z klientem.

Rainworks Creative Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania nieprawidłowych i/lub niekompletnych informacji dostarczonych przez Klienta, chyba że należało (było oczywiste) zdawać sobie sprawę z nieprawidłowości lub niekompletności takich informacji.

Rainworks Creative Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania oprogramowania i/lub aplikacji osób trzecich, z których korzystają.

Jeżeli uzgodniono, że zlecenie będzie realizowane etapami, Rainworks Creative Studio może wstrzymać realizację części należących do kolejnego etapu do czasu pisemnego zatwierdzenia przez Klienta wyników poprzedniego etapu.

Jeżeli na potrzeby realizacji zlecenia Rainworks Creative Studio lub osoby trzecie zaangażowane przez Rainworks Creative Studio wykonują pracę w siedzibie klienta lub w miejscu wskazanym przez klienta, klient zapewni bezpłatnie wymagane udogodnienia (np. dostęp do internetu).

Artykuł 7. Zmiany w kontrakcie, dodatkowa praca

Klient przyjmuje do wiadomości, że harmonogram realizacji zlecenia może ulec zmianie, jeśli strony zdecydują się w międzyczasie zmienić podejście, metodę lub zakres zlecenia i wynikającej z niego pracy. Jeśli w międzyczasie Klient dokona zmian w zleceniu, Rainworks Creative Studio dokona niezbędnych poprawek w imieniu Klienta. Jeżeli spowoduje to konieczność wykonania dodatkowej pracy, obciąża nią klienta jako dodatkowe zadanie. Rainworks Creative Studio ma prawo obciążyć klienta dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku ze zmianą zlecenia.

Wbrew postanowieniom ustępu poprzedzającego, Rainworks Creative Studio nie będzie naliczać żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub uzupełnienie zlecenia jest wynikiem okoliczności, które można przypisać Rainworks Creative Studio.

Artykuł 8. Dostawa

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Rainworks Creative Studio niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 9. Anulowanie umowy przez Rainworks Creative Studio

Jeśli Rainworks Creative Studio chce anulować umowę, wszystkie zaliczki zostaną zwrócone klientowi. Nie zostaną dostarczone żadne pliki ani projekty. Klientowi nie przysługuje żadna rekompensata finansowa z tytułu odstąpienia (przez Rainworks Creative Studio) od umowy.

W przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy przez Rainworks Creative Studio, Rainworks Creative Studio w porozumieniu z Klientem zorganizuje przekazanie wszelkich prac pozostających do wykonania osobom trzecim.

Artykuł 10. Anulowanie umowy przez Klienta

Jeśli Klient chce odstąpić od umowy, wszystkie zaliczki zostaną zatrzymane przez Rainworks Creative Studio. Klient będzie musiał pokryć wszystkie koszty poniesione wcześniej przez Rainworks Creative Studio. Płatność ta nie prowadzi do dostarczenia zamówionych usług i nie uprawnia klienta do korzystania z wcześniej dostarczonych towarów.

Artykuł 11. Odpowiedzialność

Rainworks Creative Studio zobowiązuje się do wykonania wszystkich świadczonych usług z należytą starannością. Rainworks Creative Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji wynikające z niewystarczającego lub nieprawidłowego przekazania danych przez Klienta.

Rainworks Creative Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (nawet rażące) popełnione przez siebie lub swoich pracowników, z wyjątkiem przypadków oszustwa. Niezależnie od przyczyny, formy lub przedmiotu roszczenia, w którym powołano się na odpowiedzialność, Rainworks Creative Studio w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze, takie jak np. utrata spodziewanych zysków, spadek sprzedaży, wzrost kosztów operacyjnych, utrata klientów itp. poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w wyniku jakiegokolwiek błędu lub zaniedbania ze strony Rainworks Creative Studio lub członka jego personelu.

Odpowiedzialność Rainworks Creative Studio w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Klienta jest w każdym przypadku ograniczona do zwrotu ceny zapłaconej przez Klienta lub ponownego wykonania usług, według uznania Rainworks Creative Studio.

Całkowita odpowiedzialność Rainworks Creative Studio nigdy nie przekroczy ceny zapłaconej przez klienta na rzecz Rainworks Creative Studio za usługi, które spowodowały szkodę.

Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, Rainworks Creative Studio ma prawo zlecić wykonanie pewnych czynności osobom trzecim.

W odniesieniu do usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, Rainworks Creative Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność, jaką dostawcy zewnętrzni są gotowi przyjąć za swoje produkty lub usługi.

Klient uznaje pocztę elektroniczną za legalny i ważny środek dowodowy.

Artikel 12. Siła wyższa

Strony nie muszą wypełniać swoich zobowiązań, jeżeli przeszkodę stanowią dla nich okoliczności, których nie można im przypisać, ani też – zgodnie z prawem – gdy na ich rachunek działa czynność prawna lub siła wyższa.

Siła wyższa obejmuje – oprócz tego, co jest rozumiane zgodnie z prawem i orzecznictwem – wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, nad którymi Rainworks Creative Studio nie ma kontroli, a które uniemożliwiają mu wywiązanie się z jego zobowiązań. Definicja ta obejmuje również spór zbiorowy w firmie Rainworks Creative Studio, chorobę i/lub niepełnosprawność.

Rainworks Creative Studio jest również uprawnione do powołania się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie zobowiązania zaistniała po tym, kiedy powinno ono było wykonać swoje zobowiązania.

Jeżeli sytuacja siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, strony mają prawo do rozwiązania umowy, bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej stronie.

Jeżeli w chwili wystąpienia siły wyższej Rainworks Creative Studio wypełniło już częściowo swoje zobowiązania lub będzie w stanie je wypełnić, może wystawić fakturę na tę część. Klient powinien zapłacić tę fakturę tak, jakby była ona odrębnym zamówieniem.

Artykuł 13. Poufność

Obie strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które otrzymały na potrzeby zlecenia. Informacje uważa się za poufne, jeśli tak wskazała druga strona lub jeśli wynika to wyraźnie z rodzaju informacji.

Jeżeli Rainworks Creative Studio, na mocy przepisu ustawowego lub orzeczenia sądowego, będzie musiało ujawnić informacje poufne osobom trzecim wskazanym przez prawo lub właściwy sąd i nie będzie mogło powołać się na prawo do odmowy składania zeznań, uznane lub dozwolone przez właściwy sąd, nie będzie zobowiązane do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a druga strona nie będzie uprawniona do rozwiązania umowy z powodu szkody powstałej z tego tytułu.

Artykuł 14. Własność intelektualna

Wszystkie teksty i treści zawarte w produkcie dostarczonym przez klienta stanowią jego własność intelektualną.

Wszystkie komponenty stworzone przez Rainworks Creative Studio są własnością Rainworks Creative Studio. Obejmuje to projekt, kod bazowy, systemy wyświetlania zdjęć, systemy animacji i grafikę stworzone przez Rainworks Creative Studio.

Wszystkie komponenty opracowane przez strony trzecie i wdrożone do projektu przez Rainworks Creative Studio pozostają własnością twórcy.

Klient nabywa wieczystą i wyłączną licencję na korzystanie z każdego z dostarczonych projektów w sposób uzgodniony w ofercie, z wyjątkiem odsprzedaży projektu, która jest zabroniona, chyba że wyraźnie zezwala na to odrębna umowa. Projekt, jako własność intelektualna, zawsze pozostaje własnością Rainworks Creative Studio.

Artykuł 15. Zastosowanie prawa lokalnego

Prawo belgijskie ma zastosowanie do każdego zlecenia pomiędzy Rainworks Creative Studio a klientem. Dotyczy to również sytuacji, gdy zlecenie jest w całości lub częściowo realizowane za granicą lub gdy klient mieszka lub ma siedzibę za granicą.