Algemene voorwaarden

Download PDF versie (224kb)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Rainworks Creative Studio

Opdrachtgever (Klant): De afnemer van de goederen en diensten van Rainworks Creative Studio

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Rainworks Creative Studio te bepalen werkzaamheden die door de Rainworks Creative Studio verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Aanleverspecificaties: Dit zijn specificaties die een drukker kan meegeven waaraan het ontwerp moet voldoen om te zorgen dat het op een juiste manier gedrukt wordt. Aanleverspecificaties die een drukker kan vragen zijn bijvoorbeeld afloop, snijtekens, kleuren in CMYK, etc.

Drukker: Een externe partij die het ontwerp op papier kan zetten.

Drukwerkbestand: het bestand wat je bij de drukker aanlevert om te zorgen dat het ontwerp op papier komt. 

Drukwerk klaar: het bestand is drukwerk klaar als de klant definitief akkoord gegeven heeft op het bestand en is opgemaakt volgens de aanleverspecificaties.

Artikel 2. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Rainworks Creative Studio en opdrachtgever(s), waarop Rainworks Creative Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Rainworks Creative Studio, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden  vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van oorsprongenelijke bepaling wordt uitgegaan.

Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.

De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.

Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan Rainworks Creative Studio. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Rainworks Creative Studio als gevolg daarvan lijdt. 

Artikel 3. Offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Rainworks Creative Studio zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

Offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Rainworks Creative Studio niet tot het  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Contracten

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een opstartdocument (namelijk het offerte), opgesteld door Rainworks Creative Studio, voor akkoord ondertekent.

Bij het opstarten van een project wordt een voorschot gevraagd van 10% van het offerte-/factuurbedrag, met een minimum van €25,-

Bij drukwerk project is de voorschoot gelijk aan de drukkosten volgens offerte externe drukkerij.

Artikel 5. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt Rainworks Creative Studio tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

Rainworks Creative Studio voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 

Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  Rainworks Creative Studio het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

Rainworks Creative Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden  die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

Rainworks Creative Studio is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de  gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Rainworks Creative Studio is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.

Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rainworks Creative Studio de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Als door Rainworks Creative Studio of door Rainworks Creative Studio ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt  opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid  gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden  beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Rainworks Creative Studio de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Rainworks Creative Studio mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

In afwijking van lid boven, brengt Rainworks Creative Studio geen meerkosten in rekening  als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Rainworks Creative Studio kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Rainworks Creative Studio niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 9. Annulering van het contract door Rainworks Creative Studio

Indien Rainworks Creative Studio de overeenkomst wil ontbinden, zullen alle voorschotten aan de opdrachtgever terugbetaald. Er wordt geen werk afgeleverd bij de opdrachtgever. De opdrachtgever verkrijgt geen recht op een financiële vergoeding wegens opzegging (door Rainworks Creative Studio) van de opdracht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rainworks Creative Studio, zal Rainworks Creative Studio in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Artikel 10. Annulering van het contract door de opdrachtgever

Indien de Klant de overeenkomst wenst te annuleren, zullen alle vooruitbetalingen door Rainworks Creative Studio ingehouden worden. De opdrachtgever zal alle tot dusver door Rainworks Creative Studio gedragen kosten moeten betalen. Deze betaling leidt niet tot levering van de bestelde diensten en geeft de klant geen recht om de eerder geleverde goederen te gebruiken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Rainworks Creative Studio verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Rainworks Creative Studio is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Rainworks Creative Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Rainworks Creative Studio zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Rainworks Creative Studio of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van Rainworks Creative Studio met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Rainworks Creative Studio.

De totale aansprakelijkheid van Rainworks Creative Studio, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Rainworks Creative Studio werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rainworks Creative Studio het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Rainworks Creative Studio geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 12. Overmacht

Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door   omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rainworks Creative Studio geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rainworks Creative Studio, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

Rainworks Creative Studio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de  andere partij.

Is Rainworks Creative Studio op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 13. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

Moet Rainworks Creative Studio volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.

Alle onderdelen die door Rainworks Creative Studio zijn gecreëerd, zijn eigendom van Rainworks Creative Studio. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen en afbeeldingen die door Rainworks Creative Studio werden aangebracht.

Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Rainworks Creative Studio in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.

De klant verkrijgt een eeuwigdurende en exclusieve licentie om elk van de geleverde ontwerpen te gebruiken zoals overeengekomen in de aanbieding, met uitzondering van het doorverkopen van het ontwerp dat verboden is, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door een afzonderlijk contract. Het ontwerp, als intellectueel eigendom, blijft altijd eigendom van Rainworks Creative Studio.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Rainworks Creative Studio en opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.